… الکتاب منتشر شد

“الکتاب ، گذشته ی مکانِ اکنون ” ، مهمترین دیوان شعری عرب در یکصد سال اخیر است و توسط ادونیس نوشته شده.  الکتاب به نوعی فراشعر و فراتاریخ است. ماجرای آن از سال های نخست پس از هجرت آغاز میشود  و شاعران و پیامبرانِ دروغین و خلفای قدرت طلب و امرای فرصت طلب  بازیگرانِ آن هستند. روایت ها بر مبنای حیات و مماتِ آن هاست. الکتاب از زاویه ای رنجنامه و سوگسرودِ شاعران است از ابتدای ظهورِ اسلام تا مرگِ مُتنَبّی. اما کلیّتِ این اثر سه جلدی حولِ زندگی و شعرِ متنبّی و داستانِ سفرهای او  میچرخد . 

متنبّی ، شخصیتِ اصلیِ کتاب است. حتی آن جا که به سیف الدوله ی حمدانی _امیرِ حمدانیان_ میدانِ حضور داده میشود و شعر از او و یا گاهی از زبانِ او سروده میشود ، مراد، متنبّی است.تمامِ تاریخِ عرب را _البته در بازه ی زمانیِ مذکور_ میتوان در الکتاب جستجو کرد.  این اثر حتی از عضدالدوله دیلمی ، قابوس بن وشمگیر ، بابک خرمدین و … خالی نیست ولی متنبی در تمامِ طولِ خوانشِ این اثر جایگاهِ روشنِ خود را دارد.

تسلطِ شگفت آورِ ادونیس به تاریخ و اسطوره _نه فقط تاریخ عرب که تاریخ ایران و جهان_ باعث شده که ما در خواندن الکتاب، با اثری رو به رو شویم که با هیچ یک از آثاری که تا کنون به فارسی ترجمه شده و یا حتی در قلمرو شعر تالیف شده اند قابل قیاس نیست.

به سر آمدیّ و مرا چنان مَلَکِ العذابِ مجرّبا
که بگیرم از پیِ دامنت که أنا الملیکُ مقَرّبا
نفسی به سوی تو آمدم هله گو و جامه دران که من
کَشَفَ البلاءَ بمذهبک بَلَغَ السماء مـُهذّبا
نهراسم از ظلمات و ، شب چو به دشت فتنه علم زند
مهِ نقره پوش برون کشم چو مُقَنّع از چه نخشبا
…..
سه بیت ابتدای قصیده ای از من به افتخار استاد مهدوی دامغانی که توسط أدونیس شاعر معاصر سوری مورد تحسین قرار گرفته است.