…………….پری خوانی…..

کتاب ” پری خوانی ” مجموعه ی غزل های من (۱۳۸۳_۱۳۹۳) است که به همت نشر قطره منتشر شده است . این کتاب چهارصد صفحه ای شامل سیصد و پنجاه غزل و دو قصیده است که تا کنون در هیچ جا منتشر نشده اند . استاد بها الدین خرمشاهی مقدمه ای ده صفحه ای و مبسوط برای این کتاب نوشته اند .
تلفن مراکز پخش :
قطره ……۸۸۹۷۳۳۵۱ …. داخلی ۱… خانم امیرلو
هیرمند….۷۷۵۹۲۴۷۱
IMG_1515